Politica GDPR – RO

ISS Consult SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această Politică. Modificările își produc efectele din momentul publicării lor pe siteul companiei, aplicații mobile sau social media.

Colectam si prelucram

 • date personale: nume si prenume, adresa, telefon, email, numar inamtriculare autovehicul; datele pe care ni le furnizati in calitate de parteneri contractuali, datele pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate), cand ne comunicati CV-ul dvs in vederea angajarii, cand raportati o problema legata de produsele sau website-urile noastre.
 • date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cand suntem obligați să facem acest lucru prin lege și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al subscrisei.

De fiecare dată când vizitați website-urile noastre, colectăm automat următoarele date date tehnice, de exemplu adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la Internet, informațiile de conectare.

Prin intermediul site-ului aveti posibilitatea sa aplicati pentru un job disponibil. In cadrul procesului de aplicare sunt colectate date cu caracter personal din formularul completat de dumneavoastra si din CV-ul comunicat de dumneavoastra. Prelucram datele dumneavoastra in scopul evaluarii si pentru asocierea cu posturile vacante din cadrul companiei.

Datele comunicate vor fi stocate timp de 6 luni, daca nu sunt stabilite raporturi de munca.
Daca doriti sa fiti contactat in legatura cu alte pozitii vacante din cadrul ISS Consult SRL si sa pastram datele dumneavoastra o perioada mai mare (24 luni), va trebui sa ne dati acordul in scris pe adresa de email: gdpr@issco.ro.

Natura si scopul prelucrarii

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

 • este necesar pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră. In scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastra sunteți parte, (ii) obligații legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim;
 • trebuie sa respectam o obligatie legala (d.e. conformarea cu reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare);
 • este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale pentru asigurarea securității IT și a rețelelor);
 • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
 • cooperarea cu autoritățile publice;
 • solicitarea de feedback și efectuarea de analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să putem dezvolta și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, cum ar fi pentru a îmbunătăți  funcționalitatea website-urilor pentru care oferim servicii de suport sau care sunt gazduite pe serverele noastre; pentru administrarea website-urilor tertilor, daca avem aceasta obligatie contractuala; pentru operațiunile interne, cu scopul de a păstra website-urile/produsele noastre în siguranță.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor mobile, create in baza comenzilor primite este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, informațiile privind cardurile de debit sau de credit și datele privind localizarea geografică, numar de inmatriculare atunci când:

 • vă înregistrați pentru a utiliza aplicațiile mobile (inclusiv încercări gratuite) și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;
 • completati dvs. informatii cu caracter personal in aplicatiile noastre;
 • interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o aplicație mobilă;
 • ne oferiti acces la datele dumneavoastră pentru derularea raporturilor contractuale.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract;
 • interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudelor;
 • o obligație legală care ne-a fost impusă.

    Va atragem atentia ca sunteti responsabili pentru confidentialitatea si corectitudinea informatiile furnizate.

Datele cu caracter personal divulgate altor terțe părți

În cadrul societatii, doar un număr limitat de angajati, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Angajatii au obligatia de a pastra confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. In acest sens au fost luate măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal.

Comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:

 • alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați, consilieri juridici;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

Nu vom transfera datele cu caracter personal în afara Spațiului Uniunii Europene decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Drepturile cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poștă, la adresa Bacau, Bd Unirii, nr. 30, etaj 4, judetul Bacau, cod 600192, Romania
 • prin email, la adresa gdpr@issco.ro

Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi pastrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 5 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Securitatea datelor cu caracter personal

Subscrisa va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-urilor noastre.
Din motive de siguranta si pentru protectia transmiterii datelor cu caracter personal si a altor informatii confidentiale folosim criptare TLS.